به منظور ارائه خدمات بهتر وبسایت جدید گروه آموزشی و تالیفی علوم پزشکی دکتر خلیلی با آدرس www.dkg.ir راه اندازی شد و تمام اطلاعات موسسه در آن سایت به روز رسانی خواهد شد.لازم به ذکر است اطلاعات این وبسایت که در آن قرار دارید از فروردین94 به روز رسانی نمیشود و تمام اطلاعات جدید در سایت جدید قرار خواهد گرفت.

آخرین اخبار:

كارشناسي ارشد وزارت بهداشت
(مدارک مورد پذیرش و ضرایب- رشته ها و مدارک مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه وزارت بهداشت شهر و ظرفيت پذيرش)

ظرفيت پذيرش شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي

منابع و رفرنس‌ها توسط وزارت بهداشت در رشته‌های مختلف امتحانی

 • عنوان رشته
 • اپیدمیولوژی
 • انگل شناسی
 • ایمنی شناسی
 • بیوشیمی بالینی
 • ژنتیک انسانی
 • قارچ شناسی پزشكي
 • زیست فن آوری پزشکی (بیوتکنولوژی)
 • میکروب شناسی
 • خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي)
 • ویروس شناسی پزشكي
 • سم شناسی
 • علوم تغذیه
 • علوم بهداشتی در تغذیه
 • فیزیولوژی
 • مامایی
 • پرستاری مراقبت های ویژه
 • پرستاري
 • نام رشته و ظرفيت پذيرش
 • کلیه کارشناسی علوم پزشکی- کارشناسی انگل‌شناسی- اداره امور بیمارستانها و دکترای حرفه‌ای گروه پزشکی تهران (۱۲)- شیراز (۵)- کرمان (۹ نفر که ۳ نفر مربوط به دانشگاه رفسنجان می باشد). شهید بهشتی (۵)- اصفهان (۴) همدان (۴)- یزد (۵)- ایلام (۴) جمع ظرفيت پذيرش (48 نفر)
 • کارشناسی انگل‌شناسی- حشره‌شناسی پزشکی- ایمنی‌شناسی پزشکی- میکروب‌شناسی – علوم آزمایشگاهی- زیست‌شناسی (با گرایش جانوری- عمومی- سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی) علوم آزمايشگاهي دامپزشكي اهواز (۶) تهران (۱۶) شهید بهشتی (۶)- مازندران (۴)- همدان (۵)- تبریز (۵)- ارومیه (۴)- اصفهان (۶)- شیراز (۶)- زابل مشترک با زاهدان (۴)- زاهدان مشترک با زابل (۴)- مشهد (۴) کرمان (۵)- زنجان (۴)- کاشان (۳)- شهرکرد (۴) – قزوین مشترک با زنجان (۴) (جمع پذيرش (90 نفر)
 • کارشناسی باکتری‌شناسی- ایمنی‌شناسی- بیوشیمی- زیست‌شناسی (با گرایش جانوری- سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی- عمومی و یا ژنتیک)- میکروب‌شناسی- علوم آزمایشگاهی- فیزیولوژی- انگل‌شناسی پزشکی- ویروس‌شناسی تهران (۲۲)- اصفهان (۶)- شاهد (۶)- مازندران (۴)- کرمانشاه (۴)- یزد (۴)- کرمان (۴)-شهرکرد (۳)- شهید بهشتی (۸)- اهواز (۴)- تبریز (۵)- شیراز (۸)- سمنان (۴)- مشهد (۱۰)- رفسنجان (۳) جمع ظرفيت پذيرش (95 نفر)
 • کارشناسی بیوشیمی- ویروس‌شناسی- ایمنی‌شناسی پزشکی- شیمی- علوم آزمایشگاهی- علوم تغذیه- داروسازی- زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها)- علوم دارویی- علوم و صنایع غذایی- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی اصفهان (۵)- تهران (۱۲)- رفسنجان (۵)- شهید بهشتی (۱۰)- مازندران (۴)- یزد (۵)- بابل (۶)- زاهدان (۵)- همدان (۶)- ارومیه (۴)- گلستان (۸)- زنجان (۴)- شیراز (۶)- مشهد (۸)- اهواز (۵)- اردبیل (۴)- یاسوج (۴)- تبریز (۶)- شهرکرد (۴)- اراک مشترک با همدان (۴) یاسوج (۴) جمع ظرفيت پذيرش (119 نفر)
 • کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها)- بیوتکنولوژی گرایش صنعتی- ویروس‌شناسی- انگل‌شناسی پزشکی- ژنتیک- بیوشیمی ایمنی‌شناسی- میکروب‌شناسی تغذیه- علوم آزمایشگاهی- مامایی- دکتری حرفه‌ای گروه پزشکی و دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی اصفهان (۵)- علوم بهزیستی (۱۰)- مشهد (۶)- شهید بهشتی (۵)- یزد (۵)- بابل مشترک با تهران (۲)- شهرکرد مشترک با تهران (۴)- گلستان مشترک با تهران (۲)- شیراز مشترک با شهید بهشتی (۳)- تبریز (۵)- زنجان (۴)- تهران (۱۰)- بندرعباس مشترک با یزد (۴) جمع ظرفيت پذيرش (65 نفر)
 • کارشناسی انگل‌شناسی- قارچ‌شناسی- باکتری‌شناسی- علوم آزمایشگاهی- زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) میکروبیولوژی- ویروس‌شناسی و ایمنی‌شناسی پزشکی تهران (۱۲)- مازندران (۵)- شیراز (۴)- اهواز (۴)- کرمان (۳)- اصفهان (۵) جمع ظرفيت پذيرش (33 نفر)
 • کلیه کارشناسی‌های علوم پزشکی- کارشناسی زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها)- بیوتکنولوژی- علوم آزمایشگاهی- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی- دکتری حرفه‌ای پزشکی- داروسازی و دامپزشکی تهران (۶)- قزوین (۲)- اراک (۴)- همدان (۴)- گلستان (۶)- شیراز (۶)- تبریز (۶)- انتقال خون (۶)- اصفهان (۵)- زنجان (۴) جمع ظرفيت پذيرش (49 نفر)
 • کارشناسی میکروب‌شناسی- بیوشیمی- زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها)- علوم آزمایشگاهی- ایمنی شناسی- ویروس‌شناسی- انگل‌شناسی پزشکی- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی- دکترای حرفه‌ای گروه پزشکی- دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی اصفهان (۶)- تهران (۱۵)- شهرکرد (۴)- قزوین (۷)- اهواز (۵)- شهید بهشتی (۷)- شاهد (۶)- شیراز (۱۰)- مشهد (۸)- همدان (۵)- کاشان (۶)- زاهدان (۴)- یزد (۴)- کردستان (۵)- ایلام (۶)- کرمانشاه (۵)- اراک (۵)- مازندران (۴)- تبریز (۵)- کرمان (۵)- گلستان (۴)- بوشهر (۴)- زنجان (۵) جمع ظرفيت پذيرش (135 نفر)
 • کارشناسی علوم آزمایشگاهی- ایمنی‌شناسی- زیست‌شناسی- (کلیه گرایشها)- ویروس‌شناسی- میکروب‌شناسی پزشکی- بیوشیمی و ژنتیک تهران (10)- انتقال خون (10) مشهد (5) تبريز (5) جمع پذيرش پذيرش (30 نفر)
 • کارشناسی میکروب‌شناسی- انگل‌شناسی پزشکی- حشره‌شناسی پزشکی- زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها) – علوم آزمایشگاهی- بیوشیمی- ایمنی‌شناسی- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی- دکترای حرفه‌ای گروه پزشکی- دکتری حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی اهواز (۵)- تهران (۱۲)- گلستان (۵)- موسسه رازی (۶)- کرمان (۴)- شیراز (۴) جمع ظرفيت پذيرش (36 نفر)
 • کارشناسی حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- سم‌شناسی - فارماکولوژی- میکروب‌شناسی- شیمی- علوم آزمایشگاهی- بیولوژی- علوم وابسته بيوشیمی – شیمی مواد غذایی- بهداشت عمومی- بهداشت حرفه‌ای- بهداشت محیط- تغذیه- گیاه پزشکی- علوم دارویی- ویروس‌شناسی- دکتری پزشکی- داروسازی و دامپزشکی تهران (۷)- اهواز (۵)- مازندران (۵)- شیراز (۵)- اصفهان (۵)- مشهد (۶) جمع ظرفيت پذيرش (33 نفر)
 • کارشناسی علوم و صنایع غذایی- مهندسی علوم و صنایع غذایی- علوم تغذیه- مهندسي كشاورزي گرايش صنايع غذايي- زیست‌شناسی (گیاهی- جانوری- عمومی- سلولی مولکولی- شیلات و آبزیان- دريا)- دبیری زیست‌شناسی (با گرایش زیست‌شناسی عمومی)- پرستاری- مامایی- بهداشت عمومی – فیزیولوژی- علوم آزمایشگاهی- بیوشیمی- میکروب‌شناسی- رژیم‌شناسی- هوشبری- اتاق عمل تبریز (۱۰)- تهران (۲۰)- شهید بهشتی (۱۱)- مشهد (۱۱)- اصفهان (۸)- اهواز (۶)- شیراز (۶) ارومیه (۴) جمع ظرفيت پذيرش (76 نفر)
 • کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های: الف) کارشناسی علوم تغذیه – رژیم شناسی- صنایع غذایی- بهداشت عمومی- مامایی- پرستاری -داروسازی- هوشبری- اتاق عمل ب) کارشناسی علوم پزشکی (Bs in medical science) – این رشته در خارج از ایران وجود دارد. ج) زیست‌شناسی (جانوری- سلولی مولکولی- میکروبیولوژی- گیاهی ) د) مهندسی کشاورزی (صنایع غذایی و دامپروری) ه) مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (آبزیان) و) مهندسی منابع طبیعی ز) دکترای عمومی دامپزشکی تهران (۱۲) یزد (۶)- تبریز (۶)- قزوین (۶) اصفهان (۶) حمع ظرفيت پذيرش (36 نفر)
 • کارشناسی فیزیولوژی – زیست‌شناسی (کلیه گرایش‌ها)- جانورشناسی- پرستاری- فیزیوتراپی- مامایی-علوم آزمایشگاهی- علوم دارویی- بیوشیمی- علوم تشریحی- گفتار درمانی – بینایی سنجی- شنوایی شناسی- بهداشت عمومی - بهداشت حرفه‌ای و هوشبری – اتاق عمل اصفهان (۵) اهواز (۵) تبریز (۶) شیراز (۶) شاهد (۶) مشهد (۷) کاشان (۵) اراک (۵) تهران (۷) شهید بهشتی (۶) زنجان (۴)- سمنان (۴) همدان (۴) ارومیه (۵) یزد (۴) رفسنجان (۴) زاهدان (۴) کرمان (۶)- بندرعباس مشترک با تهران (۴) رشت (۴) جمع ظرفيت پذيرش (101 نفر)
 • کارشناسی مامایی – پرستار ماما اهواز (۱۲)- تبریز (۱۶)- تهران (۳۰)- شیراز (۱۲)- شهید بهشتی (۱۶)- مشهد (۱۴)- اصفهان (۱۲) جمع ظرفيت پذيرش (12 نفر)
 • کارشناس پرستاری – هوشبری- اتاق عمل شیراز (۴) گیلان (۵) کرمان (۶) همدان (۸) تهران (۱۵) ارومیه (۶) کرمانشاه (۱۰) مشهد (۶) مازندران (۶) اصفهان (۷) یزد (۷) زنجان (۵) مرکز آموزشی و درمانی و تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی (۲۰)- گلستان (۶) سمنان (5) کاشان (۶) شهید بهشتی (۶) شاهد با همکاری یکی از دانشگاه‌های تهران (۸) لرستان (۵)- قزوین (۶) ارتش (پرسنل نیروهای مسلح ۴ نفر)‌ اراک (۴)- سبزوار (۴)- گناباد (۴) جمع ظرفيت پذيرش (163 نفر)
 • كارشناسي پرستاري- پرستار ماما- هوشبري- اتاق عمل اهواز (14) تبريز (25)- تهران (45)- شيراز (20) شهيدبهشتي (25) – كرمان (15) گيلان (20) مشهد(20)- علوم بهزيستي (20)- اصفهان (22) اروميه (10)- همدان (12)-كاشان (8) گناباد(8)- بيرجند (8)-بوشهر (6) سبزوار (5)-ياسوج(5) جمع ظرفيت پذيرش (288 نفر)
 • نام دانشگاه علوم پزشكي
 • مبانی اپیدمیولوژی (5/2) مقدمات آمار زیستی (۲) اصطلاحات پزشکی (5/1) اپیدمیولوژی بیماریها (۲) بهداشت عمومی (۲) زبان عمومی (۲)
 • کرم‌شناسی(۳/۵) تک‌یاخته‌شناسی(۳/۵) ایمنی‌شناسی (۱/۵) ميكروبيولوژي شامل: باكتري‌شناسي- قارچ شناسي- ويروس‌شناسي (2) زيست شناسي (5/1) زبان عمومي (4)
 • ایمنی‌شناسی عمومی (3) بیوشیمی (۲) میکروب‌شناسی (۱) زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲) زبان عمومی (۲)
 • بیوشیمی عمومی (ساختمان و متابولیسم) (۶) شیمی آلی و عمومی (۲) زیست‌شناسی (۲) زبان عمومی (۲)
 • ژنتیک (پایه و مولکولی- انسانی پزشکی) (4) زیست شناسی (سلولی و ملکولی) (۲) بیوشیمی (۲) زبان عمومی (۲)
 • میکروب‌شناسی عمومی (۱) قارچ‌شناسی پزشکی (۵) تک‌یاخته‌شناسی (۱) ایمنی‌شناسی (۱) زبان عمومی (۲)
 • شیمی عمومی (۲) بیولوژی (سلولی- مولکولی) (۲) میکروب شناسی (۲) زبان عمومی (3)
 • میکروب‌شناسی پزشکی- (باکتری‌شناسی) (۳) تک‌یاخته (۱) قارچ (۱) ویروس (۱) ایمنی‌شناسی (۱) بیوشیمی (۱) زبان عمومی (۲)
 • خون شناسی و بانک خون (۴) بیوشیمی (۱) زیست‌شناسی سلولی مولکولی (۱) ایمنی‌شناسی (۲) زبان عمومی (۲)
 • ميكروب‌شناسي (ويروس‌شناسي) (3) باكتري‌شناسي (1) قارچ‌شناسي (1)انگل شناسي(1) بیوشیمی (1) ايمني‌شناسي (2) ژنتيك مولكولي (1) زبان عمومي (2)
 • بیوشیمی عمومی (۳)- زیست‌شناسی (۲) شیمی عمومی (۳) زبان عمومی (۲)
 • تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی(۴)- بیوشیمی (۲) فیزیولوژی (۲) زبان عمومی (۲)
 • تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی (۴) بیوشیمی عمومی (۲) فیزیولوژی (۲) زبان عمومی (۲)
 • فیزیولوژی (۳) بیوشیمی (۱) زیست‌شناسی جانوری (۲) زبان عمومی (۳)
 • بارداری و زایمان و بیماریهای زنان (۴) جنین‌شناسی (۱) نوزادان و مراقبت های مربوطه (۲) بهداشت ، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده(۲) بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامائی (۱) زبان عمومی (۲)
 • پرستاری و مراقبت های ویژه (۵) پرستاری داخلی و جراحی (۲) بهداشت روان (۱) زبان عمومی (۲)
 • پرستار داخلي و جراحي (4)پرستاري كودكان (2)روان پرستاري (2)پرستاري بهداشت و جامعه (2)پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (2)زبان عمومي (2)

معرفی رشته ها ودروس و ضرایب كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

منابع و رفرنس‌ها توسط وزارت بهداشت در رشته‌های مختلف امتحانی


تاريخ بروز رساني : دوشنبه 27/06/91 ساعت 01:18